Antigua

FAQ

 • Chương trình Quốc tịch Antigua và Barbuda là gì?

  Antigua & Barbuda, quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng Chung Anh ở Caribe, thành lập chương trình Đầu tư Quốc tịch từ năm 2013 để khuyến khích phát triển khu nghỉ dưỡng, kích thích tăng trưởng ngành du lịch và thu hút các nhà đầu tư. Bằng cách đầu tư vào Quỹ Phát triển Quốc gia, hoặc một dự án bất động sản đã được Chính phủ phê duyệt hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn theo Chương trình Đầu tư Quốc tịch, nhà đầu tư đủ điều kiện xin cấp quốc tịch Antigua và Barbuda.

  Tôi có cần từ bỏ quốc tịch hiện tại không?

  Chính phủ Antigua và Barbuda cho phép công dân mang hai quốc tịch và sẽ không công bố bất kỳ thông tin về người đang xin quốc tịch cũng như thông báo cho quốc gia mà bạn đang mang quốc tịch.

  Gia đình tôi có đủ tiêu chuẩn xin cấp quốc tịch không?


  Có. Gia đình bạn có thể có quốc tịch theo hồ sơ của bạn. Người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn có thể là bố mẹ trên 65 tuổi và con cái dưới 25 tuổi, kèm theo các phí phải nộp cho Chính phủ.

  Khi nào tôi có hộ chiếu?

  Thời gian Chính phủ chấp thuận và thụ lý đơn là 4-6 tháng sau khi bạn nộp hồ sơ.

  Có phải phỏng vấn với Chính phủ trước khi tôi được cấp quốc tịch không?

  Không yêu cầu phỏng vấn với Chính phủ; tuy nhiên, Chính phủ Antigua & Barbuda tiến hành quá trình thẩm định nghiệm ngặt đối với đương đơn xin quốc tịch.

  Hộ chiếu có giá trị trong bao lâu?

  Hộ chiếu có giá trị trong 5 năm và sau đó sẽ được gia hạn. Việc gia hạn tùy thuộc vào việc người giữ hộ chiếu có cư trú ít nhất 35 ngày ở Antigua & Barbuda trong 5 năm đầu tiên hay không.

  Tôi có thể cư trú lâu dài ở Antigua và Barbuda không và tôi có phải đóng thuế không?

  Có, khi bạn đã được cấp quốc tịch, bạn có thể cư trú ở Antigua & Barbuda vào bất cứ thời điểm nào và trong thời gian bao lâu. (bạn phải duy trì quyền sở hữu khoản đầu tư đã được phê duyệt của bạn trong tối thiểu 5 năm)

  Công dân cư trú ở Antigua tối thiểu 183 ngày mới phải nôp thuế.

  Có yêu cầu về thời gian cư trú ở Antigua và Barbuda?

  Yêu cầu cư trú 35 ngày trong năm năm đầu tiên để duy trì quốc tịch (trung bình 7 ngày/năm).