Tin tức

 • Quy định và thủ tục nhập cư Québec (cập nhật ngày 30 tháng 3 năm 2017)

  Cập nhật: 04/04/2017

  Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do) ...

  [Chi tiết...]

  Những quy định mới về tiếp nhận đơn nhập cư 2017-2018

  Cập nhật: 04/04/2017

  Những quy định mới liên quan đến số lượng tối đa đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận sẽ có hiệu lực cho giai đoạn từ 01 tháng 04 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2018 ...

  [Chi tiết...]

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec cập nhật ngày 16 tháng 8 năm 2016

  Cập nhật: 31/10/2016

  Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do) ...

  [Chi tiết...]

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2016

  Cập nhật: 01/06/2016

  Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do) ...

  [Chi tiết...]

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec

  Cập nhật: 11/04/2016

  Những quy định về tiếp nhận và xử lý Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec được áp dụng cho các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn, nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự do) ...

  [Chi tiết...]

  Quy định và thủ tục nhập cư Québec

  Cập nhật: 20/07/2015

  Những quy định mới về số lượng tối đa Đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn Québec có thể được Bộ tiếp nhận vào giai đoạn tiếp nhận đơn xử lý ưu tiên và các đơn có thể được nộp vào bất kỳ thời điểm nào có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2015 đến 31 tháng 03 năm 2016. Quy định mới này liên quan đến các hồ sơ nộp theo diện nhập cư kinh tế (lao động dài hạn và doanh nhân) ...

  [Chi tiết...]

  Chương trình Đầu tư Québec - Các quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015

  Cập nhật: 20/07/2015

  Quy định về hạn mức cho người môi giới và công ty ủy thác đã có hiệu lực vào ngày 15 tháng 07 năm 2015. Từ nay các trung gian tài chính phải giữ một hạn mức (số lượng thỏa thuận được phân bổ) để ký kết thỏa thuận đầu tư với một ứng viên nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn ...

  [Chi tiết...]